Συντήρηση Φωτοβολταϊκών Πάρκων

Η ΕΥΔΙΤΗ ΕΠΕ προσφέρει βέλτιστες λύσεις για τη συντήρηση και λειτουργία του σταθμού, και μπορεί να διασφαλίσει την αδιάλειπτη λειτουργία του, και την πρόληψη προβλημάτων που οδηγούν σε μείωση του εισοδήματος.

Η χρήση θερμογραφικών μεθόδων κάνει δυνατή την εύρεση πιθανών αιτιών που μειώνουν την παραγωγή και δημιουργούν σημαντικές βλάβες στο σύστημα.

Με την θερμογράφηση των φωτοβολταϊκών πάνελ, μπορούν να εντοπιστούν προβλήματα στη λειτουργία των πάνελ ή στις κυψέλες (γήρανση κυψελών, κλπ). Τα αποτελέσματα από τη θερμογράφηση μπορούν να αναδείξουν βλάβες οι οποίες δεν μπορούν να εντοπιστούν με άλλη μέθοδο και τις οποίες σίγουρα δε μπορεί να δει κανείς με τα συμβατικά όργανα.

Η ΕΥΔΙΤΗ ΕΠΕ έχει την τεχνογνωσία να αναλύσει τα αποτελέσματα των θερμογραφήσεων και να εντοπίσει προβλήματα και να πάρετε άμεσα μέτρα για τη προστασία της περιουσίας σας.

Η ΕΥΔΙΤΗ ΕΠΕ σας παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες, οι οποίες περιλαμβάνουν τα εξής:

  • Έλεγχος με θερμοκάμερα όλων των ηλεκτρολογικών πινάκων του έργου για τον έλεγχο υπερθερμάνσεων του εξοπλισμού.
  • Έλεγχος όλων των πάνελ, και συνδέσεων για τον εντοπισμό υπερθερμάνσεων, hot spots και διαφορές στην θερμοκρασία, που συνήθως υποδηλώνουν πιθανά προβλήματα.
  • Καθημερινή παρακολούθηση του πάρκου μέσω συστήματος τηλεμετρίας, με σκοπό την καθημερινή καταγραφή της παραγόμενης ενέργειας και την έγκυρη διάγνωση οποιασδήποτε δυσλειτουργίας.
  • Μηνιαία  / εξαμηνιαία / αναφορά που αναφέρεται  στην απόδοση του εξοπλισμού, και στις ανάγκες  συντήρησης / επιθεώρησης με στόχο την οικονομική απόδοση της εγκατάστασης.
  • Καθαρισμός του γηπέδου από φυτά  που εμποδίζουν την λειτουργία του σταθμού.
  • Καθαρισμός των πανέλων, με κατάλληλο εξοπλισμό για την αποφυγή θερμικού σοκ.

Η εμπειρία μας σε έργα μικρής και μεγάλης ισχύος,  η τεχνογνωσία, η άμεση ανταπόκρισή μας και ο σεβασμός στην επένδυσή σας αποτελούν τα καλύτερα εχέγγυα για την συνεργασία μας.

Για την εξαγωγή σωστών συμπερασμάτων από μια θερμική εικόνα, σημαντικός παράγοντας είναι η θερμογράφηση να πραγματοποιείται από εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο θερμογράφο. Η εκπαίδευση ενός θερμογράφου περιλαμβάνει γνώση της υπέρυθρης θεωρίας, των αρχών μεταφοράς θερμότητας, της επίδρασης των καιρικών συνθηκών, της ραδιομετρικής λειτουργίας και των περιορισμών της, καθώς και βαθιά γνώση και κατανόηση του εκάστοτε συστήματος που επιθεωρείται.

Οι θερμογραφήσεις που πραγματοποιούνται από την εταιρεία μας γίνονται από εκπαιδευμένο και πιστοποιημένο θερμογράφο.

Κατά την θερμογράφηση θα χρησιμοποιηθεί κατάλληλα διακριβωμένη θερμοκάμερα όπως προβλέπεται στα πρότυπα ΕΝ 61000-6-4 και ΕΝ 61000-6-2.

Θερμογραφήσεις

Θερμογράφηση πλαισίων σε Φωτοβολταϊκό Πάρκο ισχύος  100 kW στο  νομό Φθιώτιδας.

Θερμογράφηση εμπρόσθιας όψης πάνελ και εντοπισμός θερμής περιοχής (hot zone).

Θερμογράφηση οπίσθιας όψης πάνελ και εντοπισμός θερμών σημείων (hot spots).

Μετά τον έγκαιρο εντοπισμό των προβληματικών πλαισίων η κατασκευαστική εταιρεία προχώρησε στην αντικατάσταση τους, με σκοπό τη μεγιστοποίηση της παραγόμενης ενέργειας και των εσόδων.

Παραδείγματα Έργων

Newsletter

Εγγραφείτε στο Newsletter μας!